คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมตั้งจุดบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือสงการต์ ที่ผ่านมามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ ประกอบกับบางกรณีผู้ขับขี่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขับขี่ยวดยานพาหนะเป็นระยะทางยาวทำให้เกิดร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากและนำไปสู่การเกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย หรือ สงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีตั้งอยู่บนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ซึ่งมีรถสัญจรจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น และมีการตั้งจุดบริการประชาชนจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดบ้านชุมภูทอง และจุดบ้านนาเจริญ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำจุดให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบึงกาฬ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด