top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารบ้านเมืองที่ดี และการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและกระบวนการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้สามารถดำรงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการสำคัญ คือ การทำตนให้เป็นที่พึ่งตนมีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอมเห็นแก่ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ การรู้จักให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน การพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงโดนยืนอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง และการปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสำคัญและยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการด้านบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการศึกษาโครงการพระราชดำริ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี มีความสุข

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการอบรมและศึกษาดูงานจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบงานและจัดทำบริการสาธารณะภายในท้องถิ่น การส่งเสริม พัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน และการขยายผลต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้

ในวันแรก วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ฟังบรรยายหัวข้อ
- บทบาทและอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วิทยากรบรรยาย โดย นายจิรัฏฐ์ ธีสุระ ท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ ได้สรุปส่งท้ายว่า "หากทั้งภาคราชการประจำ การเมือง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะต้องมุ่งมั่นให้งานราชการดำเนินไป ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ"

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เข้าศึกษาดูงาน “โครงการศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกระพง” ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2565 เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการแหลมผักเบี้ย เรื่องการบริหารจัดการขยะด้วยการทำปุ๋ยหมักจากขยะ” ณ โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวล่าสุด