top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2566

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ ประกอบกับบางกรณีผู้ขับขี่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขับขี่ยวดยานพาหนะเป็นระยะทางยาวทำให้เกิดร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากและนำไปสู่การเกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีตั้งอยู่บนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ซึ่งมีรถสัญจรจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยใช้ชื่อว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" และมีการตั้งจุดบริการประชาชนจำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดบ้านชุมภูทอง จุดบ้านนาเจริญ และจุดระหว่างบ้านดอนแก้วและบ้านโนนอินทร์แปลง โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำจุดให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบึงกาฬ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด