คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดอบรมทีมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดอบรมทีมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ การฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยจำนวนประชากรจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อชนิดสัตว์ติดคนที่มีอันตรายและน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งคนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยทุกรายจะต้องตาย ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและพยายามกำจัดโรคนี้ให้หมดไปแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จและภายหลังได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 แม้มีผลทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดไปและเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงมีโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และทุกกิจกรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น การสร้างภูมิโรคจากการให้วัคซีนการลดจำนวนสุนัขจรจัดการควบคุมอัตราการเกิดของสุนัขเลี้ยงและแมว การให้ความรู้ประชาชนและประกาศใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเห็นความสำคัญกับโรคนี้มาตลอด จึงได้กำหนดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในเขตตำบลคำนาดีให้กับประชาชนได้ตระหนักในการนำสัตว์มาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและประชาชนเกิดความปลอดภัยจากโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ นำโรคและแพร่ระบาดของโรคมาสู่คนได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ขึ้น เพราะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และคำนึงถึงศักยภาพ บทบาทหน้าที่ และบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งเพื่อให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสุนัขและแมวที่เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

โครงการนี้จัดขึ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยเน้นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายธรรมกุล ธรรมเนียม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายเดชธนิช มูลภักดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว และบริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ให้กับทีมบริการฉีดวัคซีนของ อบต. ณ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ทั้งนี้ หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทีมดังกล่าวจัดออกพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคำนาดีทั้งหมด ประมาณ 1,700 ตัว ต่อไป

ข่าวล่าสุด