top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดมหกรรมกีฬาคำนาดีเกมส์ ครั้งที่ 18 เสริมสร้างความสามัคคี ต้านยาเสพติด

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดมหกรรมกีฬาคำนาดีเกมส์ ครั้งที่ 18 เสริมสร้างความสามัคคี ต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด คำนาดีเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง ตำบลคำนาดี

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำให้ประชาชน เยาวชนมีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติ ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายสุขภาพดีถ้วนหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 'คำนาดีเกมส์' ครั้งที่ 18 ขึ้น เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการและห่างไกลยาเสพติด

การจัดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 - 1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง กิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมนันทนาการ เช่น การแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตระก้อ เปตอง ชักกะเย่อ วิ่งซุปเปอร์แมน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 400 คน

ข่าวล่าสุด