คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีระหว่างบุคลากร อบต. และ รพสต.คำนาดี

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีระหว่างบุคลากร อบต. และ รพสต.คำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ มิตรภาพ ความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สามัคคีขึ้นในลักษณะเดียวกัน พบว่า โครงการดังกล่าวได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีมากขึ้น และในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรักความสามัคคี ซึ่งมิใช่เพียงบุคลากรภายในหน่วยงานเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานราชการในตำบลคำนาดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมส่งสุขภาพตำบลคำนาดี ซึ่งได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาโดยตลอด

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์สามัคคี ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี ซึ่งจะส่งผลต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร ให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการชุมชนสังคม

การจัดโครงการนี้ มีกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กิจกรรมนันทนาการ และ กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดรอบสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีที่ได้บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และสอบแข่งขันได้ ประกอบไปด้วย
(1) คุณสราวลี เพ็งมีพรหมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง
(2) คุณจิราภรณ์ ภูอ่าว นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(3) จ่าเอกเอกชัย กองพิมพ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) นายอภิเดช วังหอม พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
และการแสดงความยินดีกับนายอัติกรณ์ จูมวงค์ นักวิชาการคลัง ซึ่งสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์ได้

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  • อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  • ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะโควิด-19

  • อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  • จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

  • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม