top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ขอประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

ประชาสัมพันธ์

อบต.คำนาดี ขอประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จะดำเนินการเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารตำบลคำนาดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารงานตำบลคำนาดี และเป็นการออกให้บริการประชาชนสะดวก รวดเร็ว ในการชำระภาษี และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารตำบลคำนาดี มีเป้าหมายออกให้บริการรับชำระภาษีให้ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีทั้ง 8 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 และขอให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านมาชำระภาษี ในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

- บ้านนาสวรรค์ วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. วัดบ้านนาสวรรค์
- บ้านชุมภูทอง วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ศาลาประชาคม ม.7
- บ้านห้วยภูสามัคคี วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ศาลาประชาคม ม.8

ข่าวล่าสุด

bottom of page