top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดีจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดีจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

อบต.คำนาดีจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธ์ุไม้ต้นกฤษณา)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทาง และมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร และลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ ณ วัดดานสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ

ข่าวล่าสุด

bottom of page