top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน(การทำผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า)

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน(การทำผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า)

กองสวัสดิการสังคมฯ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน(การทำผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน(การทำผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยนายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และตัวแทนประชาชนในตำบลคำนาดีเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ข่าวล่าสุด

bottom of page