top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

สำนักปลัด

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่น เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ ในกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จนั้น คือ ความอยู่ดี กินดีของประชาชน และความเจริญในทุกมิติของท้องถิ่น จำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีให้ประสบความสำเร็จ
ในกิจกรรมช่วงเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547” แก้ไขเพิ่มเติมโดย นายจิรัฎฐ์ ธีสุระ ท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ศักดิ์ มงคลเคหา และบรรยายหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน/การพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย ดร.วิสิทธิ์ มะณี,อาจารย์จตุรงค์ ศรีสุธรรม

ข่าวล่าสุด