top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดีจัดทำโครงการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (พรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้)

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดีจัดทำโครงการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (พรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดทำโครงการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (พรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (พรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการกระตุ้นประชาชนในตำบลคำนาดีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อส่งเสริมทักษะ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ในตำบลคำนาดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด