คุณกำลังอ่าน

สภา อบต.คำนาดี มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64

ข่าวสารจากสภา

สภา อบต.คำนาดี มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นรับหลักการ

โดยนายสุภาพ ทศรถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ให้นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี แถลงสถานการณ์การคลัง ดังนี้

สถานการณ์การคลัง
1. รายได้จัดเก็บเอง
- รายได้จากภาษีอากร 415,000 บาท
- รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 50,000 บาท
- รายได้จากทรัพย์สิน 100,000 บาท
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 500,000 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,720,000 บาท
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,083,570 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. สำนักงานปลัด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,888,620 บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 323,000 บาท
- แผนงานการเกษตร 5,000 บาท
- แผนงานงบกลาง 6,905,250 บาท
รวม 18,121,870 บาท
2. กองคลัง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,282,540 บาท
รวม 3,282,540 บาท
3. กองช่าง
- แผนงานเคหะและชุมชน 3,182,100 บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,670,000 บาท
รวม 6,852,100 บาท
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- แผนงานการศึกษา 7,533,560 บาท
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 480,000 บาท
รวม 8,013,560 บาท
5. กองสวัสดิการสังคม
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,598,500 บาท
รวม 1,598,500 บาท
รวมทั้งหมดทุกแผนงาน 37,868,570 บาท

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม