คุณกำลังอ่าน

สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ข่าวสารจากสภา

สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มิได้ดำเนินการประมาณการายรับและไม่สามารถตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตกเป็นเงิยสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการที่มีสิทธิ์ จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 132,000 บาท โดยที่ประชุมเห็นชอบญัตติดังกล่าว

ข่าวล่าสุด