top of page

คุณกำลังอ่าน

สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

ข่าวสารจากสภา

สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. เรื่องการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ นายบวร ภูกองไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ที่ 8 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
2. เรื่องการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง มติที่ประชุมเห็นชอบ
3. เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มติที่ประชุมเห็นชอบ

ข่าวล่าสุด

bottom of page