คุณกำลังอ่าน

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

ข่าวสาร อบต.

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี โดย แบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล โดยนายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มอบหมายให้ นายอนันต์ สุวรรณา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีให้การต้อนรับ

ข่าวล่าสุด