top of page

คุณกำลังอ่าน

ภาษีคืออะไร ทำไมเราต้องเสียภาษี แล้วภาษีที่เราเสียไปนั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

สาระน่ารู้

ภาษีคืออะไร ทำไมเราต้องเสียภาษี แล้วภาษีที่เราเสียไปนั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

ท่านทราบหรือไม่ ว่าทำไมเราถึงต้องเสียภาษี แล้วเงินภาษีต่าง ๆ ที่เราชำระไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ที่ไหน และนำไปทำอะไรบ้าง

เงินภาษีที่ท่านเสียไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ภาษีเหล่านี้ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเราจัดเก็บได้เงินเหล่านี้จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง งานไฟฟ้า งานประปา โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบำรุงการศึกษา การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งานสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้น ถ้าเราจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและนั่นก็หมายความว่าเรามีเงินมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเรามากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่เป็นผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีมายื่นแบบชำระภาษี เพื่อจะได้พัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวตำบลคำนาดีของเรามีความสามัคคีเคารพกฎระเบียบของท้องถิ่นด้วย

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่เราจะชำระกัน

● ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆกับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นและในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน นั้น เช่น ให้เช่า ให้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้าประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี
· สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษี
· สำเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน
· สัญญาเช่าโรงเรือน / สัญญาเช่าที่ดิน
· ทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาการชำระภาษี
ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
· ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้ง ตามค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
· เงินเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมิน จะต้องนำเงินมาชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ของภาษีที่ค้าง

● ภาษีป้าย

ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดง ป้ายยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าและประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมาย ที่สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
· เจ้าของป้าย
· กรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินป้ายติดตั้งหรือแสดงอยู่มีหน้าที่เสียภาษี ตามลำดับ

อัตราภาษีป้าย
· อักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
· อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และ / หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
· ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
(ข) ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศป้ายตามข้อ 1,2 และ3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
· ยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปีชำระ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
· เงินเพิ่ม ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่า ภาษีป้าย


● ภาษีบำรุงท้องที่

หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือจำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลง

กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีทุกๆ 4 ปี (ภบท.5) การชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี การเสียเงินเพิ่ม เสียเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
· สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
· สำเนาทะเบียนบ้าน
· หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
· โฉนดที่ดิน
· ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย
· หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน

หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีความประสงค์ต้องการยื่นแบบเสียภาษีขอเชิญยื่นแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ในวันและเวลาราชการ (โดยไม่มีหยุดพักเที่ยง)

อย่าลืมมาชำระภาษีกันนะคะ
เพราะท่านคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด

bottom of page