top of page

คุณกำลังอ่าน

ประชุมขับเคลื่อนการติดตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวสาร อบต.

ประชุมขับเคลื่อนการติดตามนโยบายของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมขับเคลื่อนการติดตามนโยบายของรัฐบาล และภาระกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการติดตามนโยบายของรัฐบาล และภาระกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ, ปลัด อบต.,หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้เน้นย้ำในการส้รางจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" หัวหน้าส่วนราชการทุกคนต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่เป็นธรรมและโปร่งใส และเป้นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด

bottom of page