top of page

คุณกำลังอ่าน

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวสาร อบต.

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

- คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567)
2. ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
3. ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (พร้อมสำเนา)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจ
กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ)

- ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565
ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566
ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ กับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 042-490420 หรือ 061-1280424,085-7389185,093-408 0876

ข่าวล่าสุด