คุณกำลังอ่าน

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน

ข่าวสาร อบต.

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

อบต.คำนาดี ออกประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบลคำนาดี

1. เพื่อบริการประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
2. เพื่อสร้างแนวทางการกำจัดขยะอย่างครบวงจร
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่ประชาชน
4. เพื่อลดมลพิษจากขยะที่มีต่อประชาชน
5. เพื่อลดภาวะโรคติดต่อต่างๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ เช่น หนู และแมลงต่างๆ
6. มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวล่าสุด