top of page

คุณกำลังอ่าน

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน

ข่าวสาร อบต.

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

อบต.คำนาดี ออกประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน


อบต.คำนาดี ออกประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดการขยะมูลเปียกในครัวเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบลคำนาดี ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 - 8 และประชาชนในพื้นที่ตำบลคำนาดี ทำการประชุมประชาคมพิจารณาและหาทางออกในการบริหารจัดการขยะมูลเปียกในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น
2. เพื่อขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ของขยะอินทรีย์
4. เพื่อลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูก
วิธี
5.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนภายใต้หลัก ๓ช
6.เพื่อลดปริมาณก๊าชเรือนกระจก และลดโลกร้อน
โดยในการประชาคมในครั้งนี้ ประชาชนตำบลคำนาดีมีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะเปียกในครัวเรือน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้นำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาทำการร่วมกันแก้ไข โดยการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน และลงพื้นที่ ช่วยชาวบ้านขุดหลุมทำถังขยะเปียก และรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ก่อนนำไปกำจัดต่อไป

ข่าวล่าสุด