top of page

คุณกำลังอ่าน

ประกาศ อบต.คำนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.คำนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2565

งานจัดเก็บรายได้

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีออกจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕65

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 1 มกราคม ของปีฐานภาษีที่จะนำมาคำนวณภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่เข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระให้น้อยลง ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจึงเห็นความสำคัญของการออกให้บริการประชาชน ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ จึงได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 นั้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่
2.2 เพื่อเป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้มีจำนวนน้อยลง
2.3 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริการประชาชนได้ถึงที่ให้เสร็จในทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2.5 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถูกต้องและเป็นธรรม

3. เป้าหมาย
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๘ หมู่บ้าน

4. ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ
4.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร
4.2 จัดประชุมชี้แจ้งคณะทำงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
4.4 ดำเนินการออกจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลคำนาดี
4.5 สรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหาร

5. ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – ๑1 เมษายน 2565 รวมระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้นทั้งหมด 9 วัน

6. สถานที่ดำเนินการ
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กำหนดการในพื้นที่ดังต่อไปนี้

หมู่ บ้าน วันที่ออกหน่วยบริการ เวลา สถานที่ออกหน่วยบริการ
ม.7,ม.8,ม.1,ม.2 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. ออกเก็บภาษีป้าย
ตามร้านค้า
ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. ออกเก็บภาษีป้าย
ตามร้านค้า
บ้านนาสวรรค์ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. วัดบ้านนาสวรรค์
๖ บ้านโนนอินทร์แปลง วันที่ 1 เมษายน ๒๕65 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. ศาลาประชาคม
บ้านโนนอินทร์แปลง
๕ บ้านดอนแก้ว วันที่ 4 เมษายน ๒๕65 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. ศาลาประชาคม
บ้านดอนแก้ว
๓,๔ บ้านนาเจริญ
บ้านห้วยเรือใหญ่ วันที่ 5 เมษายน ๒๕65 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. ศาลาประชาคม
บ้านนาเจริญ
บ้านนาซาว วันที่ 7 เมษายน ๒๕65 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. วัดบ้านนาซาว
๗ บ้านชุมภูทอง วันที่ 8 เมษายน ๒๕65 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. วัดบ้านชุมภูทอง
8 บ้านห้วยภูสามัคคี วันที่ 11 เมษายน ๒๕65 ๐๙.๓๐ น. – ๑4.๓๐ น. ศาลาประชาคม
บ้านห้วยภูสามัคคี

7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่มี

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเสียภาษีและเสียภาษีไม่เกินเวลากำหนดชำระภาษี
9.2 เป็นการเพิ่มรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
9.3 เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น
9.4 ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการออกบริการจัดเก็บภาษี
9.5 เป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด

bottom of page