top of page

คุณกำลังอ่าน

ประกาศ ผอ.กกต.คำนาดี ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผอ.กกต.คำนาดี ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.

ข่าวเลือกตั้ง อบต. 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี (ส.ถ.1/1และ ผ.ถ.1/1) ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข่าวล่าสุด

bottom of page