top of page

คุณกำลังอ่าน

ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์

ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปผู้ใดติดป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายเพื่อการโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีป้ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดังนี้

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

สำหรับกำหนดการชำระภาษีป้าย ดังนี้
ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 2564
ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หรือโทรศัพท์ 042-490420 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวล่าสุด

bottom of page