คุณกำลังอ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาล ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและตารางเวลาการดำเนินการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ระเบียบการปฏิบัติตนในการเข้ารับการเลือกสรร

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
2. รักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ
3. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบเพื่อรับฟังคำแนะนำในการสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที
4. เข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบได้ไม่เกิน 15 นาที หากมาช้ากว่ากำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าห้องสอบว่าจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบ
5. ห้ามนำเอกสาร หนังสือ กระดาษ อุปกรณ์ช่วยคิด หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาลูกลื่นหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ สำหรับใช้ในการทำข้อสอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อทำการตรวจสอบและลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
8. ผู้เข้าสอบจะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบและเมื่อเข้าสอบแล้วจะออกจากห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะพ้นเวลา 45 นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วย
9. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
10. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
11. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว และมีความประสงค์จะส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ และเมื่อผู้เข้าสอบส่งคืนกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบ จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้จะต้องพ้นเวลา 45 นาทีไปแล้ว
12. ห้ามนำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
13. ห้ามผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ

ทั้งนี้ หากมีการทุจริตเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบก็ได้และจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบครั้งนี้ นอกจากนี้จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม