top of page

คุณกำลังอ่าน

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวสาร อบต.

ประกาศผลการเลือกตั้ง

งานเลือกตั้ง

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาสผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดบึงกาฬ โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดลงนามประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว

ข่าวล่าสุด