คุณกำลังอ่าน

จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

ประชาสัมพันธ์

จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ออกประกาศ เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศ ฝ่าฝืนมีโทษ

ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศมักประสบกับปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน อันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไฟป่า และปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน อันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบีงกาฬ และเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงขอความร่วมมือหน่วยงนราชการ เอกชน และประชาชนดำเนินการ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ
2. นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด
3. หากพบเห็นไฟไหม้ คนจุดไฟผาขยะ เผาป่า เผาพื้นที่ทางการเกษตร สามารถแจ้งเหตุได้ที่โทรศัพท์สายด่วนเลขหมาย ๑๙๙ เพื่อจะได้ประสานหน่วยงนที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ดำเนินการระงับเหตุ
4. ขอให้ประชาชน งด การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษฝุ่นละออง เขม่า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนอาจจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
6. บุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมาย มีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับ โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  • อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  • ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะโควิด-19

  • อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  • จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

  • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม