top of page

คุณกำลังอ่าน

จ.บึงกาฬ ออกคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมโควิดเพิ่มเติม ร้านอาหาร-ตลาด เปิดได้แต่ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ประชาสัมพันธ์

จ.บึงกาฬ ออกคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมโควิดเพิ่มเติม ร้านอาหาร-ตลาด เปิดได้แต่ไม่เกิน 3 ทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ออกคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 (เพิ่มเติม) มีผล 27 เม.ย. - 10 พ.ค. 2564

จังหวัดบึงกาฬ ออกคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1049/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดบีงกาฬ (เพิ่มเติม) ดังนี้

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว รัฐบาลโดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน รวมทั้งปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสกัดกั้นและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉิกได้อย่างทันท่วงที ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 20) กำหนดให้พื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่ควบคุม และจังหวัดบึงกาพได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(1) (7) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 20) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ จึงมีคำสั่งโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นการชั่วคราว 14 วัน ได้แก่
1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.2)สถานรับเลี้ยงเด็ก
1.3) สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ

ข้อ 2 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ สามารถเปิดบริการได้แต่ไม่เกิน 21.00 นาฬิกา และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดบึงกาฬกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้
2.1) ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารในโรงแรม ร้านเครื่องดื่มทั่วไป ร้านหาบเร่ แผงลอย และรถเข็น ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว
2.2) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
2.3) สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ/นวดแผนไทย/นวดเพื่อสุขภาพ และกิจการสปา อบไอน้ำ อบสมุนไพร
2.4) สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
2.5) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี
2.6) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
2.7) โต๊ะสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด สนามกีฬา สนามแข่งขัน
2.8) ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคลองถม ตลาดถนนคนเดิน
2.9) ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง

ข้อ 3 กำหนดมาตรการและป้องกันการแพร่ระบาดทั่วไป ดังนี้
3.1) ขอให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเบ็ดเตล็ด ปิดการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น
3.2) ขอความร่วมมือประชาชน งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคหสถานหรือในสถานที่พักของตนในลักษณะที่เป็นการรวมกลุ่มกัน

บรรดาคำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไม่อาจให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิโต้แย้งได้

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ข่าวล่าสุด

bottom of page