top of page

คุณกำลังอ่าน

ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ขอเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมร่วมซุ้มกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย

นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ในงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี และเด็กนักเรียนสัวกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี การตอบปัญหาวิชาการ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแจกของรางวัลมากมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้ปกครอง พร้อมด้วยเด็ก ๆ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้วแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด

bottom of page