top of page

คุณกำลังอ่าน

การรับฟังความคิดเห็นและจัดประชาคม

ข่าวสารทั่วไป

การรับฟังความคิดเห็นและจัดประชาคม

สำนักปลัด อบต.คำนาดี

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

การรับฟังความคิดเห็นและจัดประชาคม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและจัดประชาคม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับรู้ข้อมูล ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไม่ว่าเชิงบวก
หรือเชิงลบ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวล่าสุด

bottom of page