top of page

คุณกำลังอ่าน

"อบต.คำนาดีรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "

ข่าวสาร อบต.

"อบต.คำนาดีรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อบต.คำนาดี

“สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ” ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เนื่องจากตระหนักว่าปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยมหันต์ต่อมนุษยชาติ เพราะไม่เพียงแต่ยังบั่นทอนสุขภาพเท่านั้น แต่มันยังทำลายสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มนุษย์พึงมีอีกด้วย ทุกประเทศทั่วโลกต่างพยายามร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก "องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี" ขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ข่าวล่าสุด

bottom of page