top of page

ระบบบริการประชาชน

พิมพ์ดีดแล็ปท็อป

ระบบขอยืมพัสดุครุภัณฑ์

ข้อตกลง

หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนเกิดการชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ผู้ยืมจะต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ในวันที่มารับพัสดุขอให้ท่านนำเงินมามัดจำพัสดุเพื่อป้องกันการเสียหาย จำนวน 500 บาท เมื่อนำพัสุดมาคืนและไม่มีความเสียหาย อยู่ในสภาพเดิมแล้ว ทาง อบต. จำดำเนินการคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้ท่าน

ยืมพัสดุออนไลน์

โปรดกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน กรณีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

bottom of page