หัวหน้าส่วนราชการ

%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนิพนธ์ พรหมจารี

Mr. Nipon Promajaree

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอนันต์ สุวรรณา

Mr. Anan Suwanna

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หัวหน้าส่วนราชการ

Mrs. Phatnarin Antaseda

นางภัทรนฤน อันทะสีดา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร

Mrs. Sarawaree Pengmeeprommachak

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

Ms. Nutcha Sudsa-ad

นางสาวณัฐชา สุดสะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

นายพันธุ์ ศรีแพงมล

Mr. Phun Sripangmol

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

Ms. Hassaporn Nowkhampang

นางสาวหรรษพร เนาคำแพง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม