หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

man-icon_edited.jpg

ว่าง

-

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

ระดับการศึกษา​ 

ช่องทางการติดต่อ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนันต์.jpg

นายอนันต์ สุวรรณา

Mr. Anan Suwanna

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ช่องทางการติดต่อ 

โทรศัพท์ 089-861-9224

หัวหน้าส่วนราชการ

ตุ๊ก.jpg

Mrs. Phatnarin Antaseda

นางภัทรนฤน อันทะสีดา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ช่องทางการติดต่อ 

โทรศัพท์ 098-231-4820

132826101_209836574082312_81819980534916

นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร

Mrs. Sarawaree Pengmeeprommachak

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

45358966_190475465214078_541695054056102

Ms. Nutcha Sudsa-ad

นางสาวณัฐชา สุดสะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ช่องทางการติดต่อ 

โทรศัพท์ 080-750-4084

พััน.jpg

นายพันธุ์ ศรีแพงมล

Mr. Phun Sripangmol

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ช่องทางการติดต่อ 

โทรศัพท์ 089-277-6054

แต๋ม.jpg

Ms. Hassaporn Nowkhampang

นางสาวหรรษพร เนาคำแพง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ช่องทางการติดต่อ 

โทรศัพท์ 097-965-6639