dFQROr7oWzulq5FZXk5UUQdHFHp48A3AgRRQTuDw

ข่าวสาร อบต.

กิจกรรม อบต.

 • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

  อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

  อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดประชาคมตำบลรับฟังเสียงประชาชนเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

  อบต.คำนาดี จัดประชาคมตำบลรับฟังเสียงประชาชนเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง

  อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุดรฯ อบรมให้ความรู้ ปชช.จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

  อบต.คำนาดี ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุดรฯ อบรมให้ความรู้ ปชช.จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโรงเรียน ศพด. ป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดเทอม

  อบต.คำนาดี ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโรงเรียน ศพด. ป้องกันไข้เลือดออกก่อนเปิดเทอม

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ตลาดสระหลวง' แหล่งอาหารและสินค้าชุมชนท้องถิ่น เปิดทุกวันพุธ หน้าที่ทำการ อบต.คำนาดี

  ตลาดสระหลวง' แหล่งอาหารและสินค้าชุมชนท้องถิ่น เปิดทุกวันพุธ หน้าที่ทำการ อบต.คำนาดี

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ลงพื้นที่ทำความสะอาด โรงเรียน ศูนย์เด็กฯ สร้างความมั่นใจก่อนเปิดภาคเรียน

  อบต.คำนาดี ลงพื้นที่ทำความสะอาด โรงเรียน ศูนย์เด็กฯ สร้างความมั่นใจก่อนเปิดภาคเรียน

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดรอบหนองน้ำสาธารณะสระหลวง

  อบต.คำนาดี ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดรอบหนองน้ำสาธารณะสระหลวง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามบ้านเรือน ปชช.

  อบต.คำนาดี ออกพื้นที่รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามบ้านเรือน ปชช.

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ประชาชนร่วมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณหนองน้ำสาธารณะบ่ออาน

  ประชาชนร่วมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณหนองน้ำสาธารณะบ่ออาน

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

กิจการสภา อบต.

 • สภา อบต.คำนาดี มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

 • สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-จัดตั้งวัดบ้านดอนแก้ว

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

 • สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

 • สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

ประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญประชาชนร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง สมมา บูชาน้ำ ตามแบบวิถีไทย ประจำปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.คำนาดี

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ตามนโยบายรัฐบาล

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม