dFQROr7oWzulq5FZXk5UUQdHFHp48A3AgRRQTuDw

ข่าวสาร อบต.

กิจกรรม

 • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

  อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีระหว่างบุคลากร อบต. และ รพสต.คำนาดี

  อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีระหว่างบุคลากร อบต. และ รพสต.คำนาดี

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564

  อบต.คำนาดี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง สมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2563

  อบต.คำนาดี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง สมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • ที่ประชุมกองทุน สปสช. คำนาดี อนุมัติโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564

  ที่ประชุมกองทุน สปสช. คำนาดี อนุมัติโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ออกสำรวจความต้องการประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

  อบต.คำนาดี ออกสำรวจความต้องการประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

  อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

 • อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

  อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

กิจการสภา

 • สภา อบต.คำนาดี มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

 • สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-จัดตั้งวัดบ้านดอนแก้ว

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

 • สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

 • สภา อบต.คำนาดี จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

  ข่าวสารจากสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม