สารบัญ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

web copy.jpg

สารบัญ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างส่วนราขการ

เป็นโครงสร้างการบริหารงานของ อบต.คำนาดี ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มภารกิจ

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

ข้อมูลผู้บริหาร

เป็นข้อมูลของคณะผู้บริหาร อบต. ประกอบด้วย นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และช่องทางการติดต่อผู้บริหารและปลัด อบต.

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เป็นข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร ซึ่งเป็นแผนประจำปี 2564 หรือแผนที่บังคับใช้ครอบคลุมในปี 2564 เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ แผนอัตรากำลัง เป็นต้น

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

ข้อมูลการติดต่อ

ประกอบด้วย ที่อยู่ แผนที่ตั้ง อบต. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจงานโดยตรง

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ เป็นต้น โดยสามารถค้นหาได้

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การบริการ

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต