สารบัญ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

web copy.jpg

สารบัญ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างส่วนราขการ

เป็นโครงสร้างการบริหารงานของ อบต.คำนาดี ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มภารกิจ

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

ข้อมูลผู้บริหาร

เป็นข้อมูลของคณะผู้บริหาร อบต. ประกอบด้วย นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และช่องทางการติดต่อผู้บริหารและปลัด อบต.

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เป็นข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร ซึ่งเป็นแผนประจำปี 2564 หรือแผนที่บังคับใช้ครอบคลุมในปี 2564 เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ แผนอัตรากำลัง เป็นต้น

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

ข้อมูลการติดต่อ

ประกอบด้วย ที่อยู่ แผนที่ตั้ง อบต. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจงานโดยตรง

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ เป็นต้น โดยสามารถค้นหาได้

ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ช่องการการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. ไม่ว่าจะเป็นข่าวกิจกรรมที่ อบต.คำนาดี. ดำเนินการตามภารกิจ ข่าวกิจการสภาท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป และสาระความรู้เพื่อประชาชน 

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • Q&A

  ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งแบบส่วนตัวหรือสาธารณะผ่านกล่องข้อความ (Chat Box) ทางหน้าเว็บไซต์ด้านมุมขวาล่าง หรือการตั้งกระทู้ถามผ่านเว็บบอร์ดของ อบต. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบกลับคำถามดังกล่าว

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • Social Network

  ช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook "อบต.คำนาดี อำเภอเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ" สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. รวมถึงการสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาในชุมชน และช่อง Youtube สำหรับเผยแพร่สื่อวิดีโอของ อบต. โดยช่องทางการเข้าถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ในเว็บไซต์ทุกหน้าบริเวณมุมล่างขวา หรือหน้า (เมนู) ติดต่อเรา

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปี

  ข้อมูลแผนการดำเนินการประจำปี 2564 ของ อบต.คำนาดี

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

  ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

  อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การปฏิบัติงาน

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  เป็นคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ อบต. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน คู่มือการบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การบริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  เป็นคู่มือการรับบริการตามภารกิจหลักของ อบต. สำหรับประชาชน เช่น คู่มือการบริการข้อมูลข่าวสาร คู่มือการขอใบประกอบกิจการพาณิชย์ คู่มือการชำระภาษี เป็นต้น

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิตในการให้บริการประชาชนสำหรับภารกิจหลักของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น สถิติบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สถิติให้การบริการรับชำระภาษีประจำปี เป็นต้น

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปี 2563

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • e-Service

  ระบบการให้บริการประชาชน (e-Service) ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ระบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ ระบบขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์ อบต. ระบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ซึ่งแบ่งแผนฯ ออกเป็น 4 ไตรมาส

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

  ข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดระยะเวลา 6 เดือน หรือไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) รายงานสรุปรอบ 6 เดือน

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

  อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งแสดงรายรับ เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุน ฯลฯ และรายจ่าย เช่น งบกลาง เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ พร้อมระบุปัญหส อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชิญเสนอราคา

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน)

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ยังบังคับใช้ในปี 2564 เช่น นโยบายการพัฒนาบุคลากรกำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร นโยบายด้านการจัดอัตรากำลังบุคลากร การสรรหาบุคลากร กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง นโยบายการส่งเสริมบุคลากรแผนการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้

  (1) การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

  (2) การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างการทำงานเป็นทีม

  (3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ และจะนำผลการประเมินไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนของบุคลากรแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีอยู่ในรูปของคณะกรรมการในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อบุคลากร

  (4) การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การพิจารณาเลื่อนระดับของบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

  (5) มีการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร เช่น การประกาศรายชื่อหรือมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นประจำปี หรือผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.คำนาดี ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.คำนาดี ประจำปี 2563 เพื่อนำผลสรุปที่ได้มาประกอบการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ รายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ ประจำปี 2563 และรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.คำนาดี

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.คำนาดี

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ซึ่งพบว่าไม่มีการร้องเรียนการทุจริต

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  ช่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ อาจเป็นการนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเขียนบทความเผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบ Blog

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

  (1) การจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อหารือ รับฟังความคิดเห็น และเตรียมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (2) อบต.คำนาดี ออกสำรวจความต้องการประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

  (3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้าง เป็นต้น

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีคนปัจจุบัน

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มีดังนี้

  (1) การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต เช่น การศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสจาก อบต.โพนโก จ.สุรินทร์

  (2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส การจัดอบรมระดมความคิดในการหาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงานหรือคู่มือการรับบริการประชาชนเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน เกิดความโปร่งใสและป้องกันข้อผิดพลาดได้

  (3) การออกคำสั่งแต่งตั้งให้ตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของ อบต. โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.คำนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว. โดยมีการระบุ เหตุการณ์ ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  เป็นการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 โ

  (1) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คือ การแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน

  (2) ความเสี่ยงด้านใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารรับทราบ

  (3) ความเสี่ยงด้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง ด้วยการมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

  (4) ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน กำหนดขั้นตอนกระบวนงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการปรับปรุงคู่มืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  การดำเนินการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ อบต.คำนาดี มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น

  (1) การประกาศหรือมอบเกียรติบัตรยกย่องผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละรอบ ซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญนอกจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ซึ่งหมายถึงการแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ที่ได้รับยกย่องและชมเชยหรือบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตนให้ดีและดียิ่งขึ้นไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก้บุคลากรอื่นด้วย

  (2) การจัดอบรมบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

  (3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสต้นแบบ

  (4) การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสและการปลอดการทุจริต คอร์รัปชัน

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 (แผนฯ 4 ปี) โดยใช้ครอบคลุบปี 2564

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  เป็นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

  ▪ รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตฯ

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คำนาดี ประจำปี 2563

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการวิเคราะห์ ITA เช่น

  (1) การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การประชุมเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันการทุจริตในองค์กร

  (2) การส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

  (3) การจัดทำประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ อบต.คำนาดี เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น

  (4) การจัดทำและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานเพื่อสร้างมาตรฐาน ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ลดและป้องกันความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด

  ข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม