ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

หมวดหมู่เอกสาร

เลือกหมวดหมู่เอกสารที่ท่านต้องการอ่านหรือเข้าถึง หากไม่พบให้กดค้นหาหรือติดต่อเจ้าหน้าที่

 • Capture.png

  นโยบายและแผนงาน

  แผนงานหรือแนวทางสำหรับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนอัตรากำลัง ฯลฯ

 • Capture.png

  ข้อบัญญัติท้องถิ่น

  ข้อบังคับที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เช่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ฯลฯ

 • Capture.png

  คู่มือสำหรับประชาชน

  คู่มือสำหรับการติดต่อรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 • Capture.png

  คู่มือปฏิบัติงาน

  อกสารที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า่ที่ในการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

 • Capture.png

  รายงานทางการเงินการคลัง

  ข้อมูลทางการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและรายการอื่น ๆ ของหน่วยงาน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • Capture.png

  รายงานผลการดำเนินงาน

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ

 • Capture.png

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  การกำหนดแนวทาง มาตรฐาน หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามกฎหมาย

 • Capture.png

  การบริหารและพัฒนาบุคลากร

  นโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

 • Capture.png

  รายงานการศึกษาและวิจัย

  การรวบรวมผลการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร

 • Capture.png

  รายงานการประชุม

  รายงานการประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น กองทุน สปสช. ฯลฯ

 • Capture.png

  สถิติการให้บริการประชาชน

  การรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชนในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีในแต่ละปีงบประมาณ

 • Capture.png

  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม