ข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร

Conference

ระบบข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ผู้เข้ารับอบรม

  โครงการ/หลักสูตรอบรม

  ระยะเวลา

  หน่วยงานที่จัดอบรม

  สถานที่จัดอบรม

 • นางสาวจิราภรณ์ ภูอ่าว

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  กองคลัง

  การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  วันที่เริ่มเข้ารับการอบรม

  วันสิ้นสุดการอบรม

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 • นางสาวพยุรี ใสยิ่ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  กองคลัง

  การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  วันที่เริ่มเข้ารับการอบรม

  วันสิ้นสุดการอบรม

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 • นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  กองคลัง

  การบันทึกบัญชีระหว่างกันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำฎีกาอย่างละเอียดของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  วันที่เริ่มเข้ารับการอบรม

  วันสิ้นสุดการอบรม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  โรงแรมเดอะพรรณราย โอเต็ล จังหวัดอุดรธานี

 • นางหนูเพียร ศรีชุม

  ครู

  กองการศึกษาฯ

  การบันทึกบัญชีระหว่างกันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำฎีกาอย่างละเอียดของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  วันที่เริ่มเข้ารับการอบรม

  วันสิ้นสุดการอบรม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  โรงแรมเดอะพรรณราย โอเต็ล จังหวัดอุดรธานี

 • นางสาวสุพัตรา เสาสมทบ

  ครู

  กองการศึกษาฯ

  การบันทึกบัญชีระหว่างกันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำฎีกาอย่างละเอียดของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  วันที่เริ่มเข้ารับการอบรม

  วันสิ้นสุดการอบรม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  โรงแรมเดอะพรรณราย โอเต็ล จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม