top of page

ข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร

Conference

ระบบข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

ข้อมูลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
bottom of page