top of page

ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แปลนชั้น

ชื่อโครงการ

เลขที่โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

วิธีการจัดหา

งบประมาณ

ราคากลาง

ที่มาของราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาเสนอ

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก

วันที่ประกาศ

บาท

บาท

บาท

เอกสารประกาศ

ราคากลาง
bottom of page