top of page

ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แปลนชั้น

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ
วิธีการจัดหา
งบประมาณ
แบบประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำนาดี หมู่ที่ 1 (สายสามแยกคำนาดี - ห้วยโป่ง) ตำบลคำนาดี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อรถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น) แบบติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า
วิธีเฉพาะเจาะจง
500,000
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายไปห้วยหินตำบลคำนาดี)
โดยวิธีคัดเลือก
4,986,000
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ ๓ บ้านนาเจริญ (สายบ้านนางพิลา แทนไธสงถึงลำห้วยซาว)
วิธีเฉพาะเจาะจง
439,500.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๕ บ้านดอนแก้ว (จากถนนดอนแก้วห้วยเรือใหญ่ ไปทางลำห้วยสาธารณะโป่งคอม)
วิธีเฉพาะเจาะจง
299,500.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเรือใหญ่ (สายบ่ออานไปทางทางลำห้วยคลอง)
วิธีเฉพาะเจาะจง
299,500.00
จ้างโครงการเกรดถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลคำนาดี หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘
วิธีเฉพาะเจาะจง
399,500.00
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโนนอินทร์แปลง
วิธีเฉพาะเจาะจง
261,500.00
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(หมายเลขทะเบียน 80-1761 บึงกาฬ)
วิธีเฉพาะเจาะจง
87,750.00
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5
วิธีเฉพาะเจาะจง
249,500.00
Page 1 of 8

ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา

bottom of page