ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แปลนชั้น

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ
วิธีการจัดหา
งบประมาณ
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ ๓ บ้านนาเจริญ (สายบ้านนางพิลา แทนไธสงถึงลำห้วยซาว)
วิธีเฉพาะเจาะจง
439,500.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเรือใหญ่ (สายบ่ออานไปทางทางลำห้วยคลอง)
วิธีเฉพาะเจาะจง
299,500.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๕ บ้านดอนแก้ว (จากถนนดอนแก้วห้วยเรือใหญ่ ไปทางลำห้วยสาธารณะโป่งคอม)
วิธีเฉพาะเจาะจง
299,500.00
จ้างโครงการเกรดถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลคำนาดี หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘
วิธีเฉพาะเจาะจง
399,500.00
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโนนอินทร์แปลง
วิธีเฉพาะเจาะจง
261,500.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)
วิธีเฉพาะเจาะจง
8,084.00
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5
วิธีเฉพาะเจาะจง
249,500.00
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(หมายเลขทะเบียน 80-1761 บึงกาฬ)
วิธีเฉพาะเจาะจง
87,750.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง)
วิธีเฉพาะเจาะจง
10,120.00
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 11 รายการ (กองช่าง)
วิธีเฉพาะเจาะจง
73,480.00
Page 1 of 8

ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา