top of page

ระบบบริการประชาชน

พิมพ์ดีดแล็ปท็อป

ระบบขอข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารของราชการ คืออะไร

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน ในขณะที่ “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอก ลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความ รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

โดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการ พิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง

ท่านสามารถอ่านคู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ได้ รวมถึงสิทธิของประชาชน ได้ที่นี่

ขอข้อมูลออนไลน์

โปรดกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน กรณีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

bottom of page