top of page

กองสวัสดิการสังคม

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

่าส.jpg

Ms. Hassaporn Naokhampamg

นางสาวหรรษพร เนาคำแพง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

Untitleddddd-1_edited.jpg

นายเกรียงไกร ชาชมราษฎร์

Mr. Kriangkai Chachomrat

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ระดับ ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

พนักงานจ้าง

พรสวรรค.jpg

นางสาวพรสวรรค์ พัฒนแสง

Ms. Phonsawan Pattanasang

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

bottom of page