กองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนตำบล

Ms. Hassaporn Naokhampamg

นางสาวหรรษพร เนาคำแพง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นายเกรียงไกร ชาชมราษฎร์

Mr. Kriangkai Chachomrat

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ระดับ ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

พนักงานจ้าง

นางสาวพรสวรรค์ พัฒนแสง

Ms. Phonsawan Pattanasang

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม