top of page

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทาง มาตรฐาน หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามกฎหมาย

bottom of page