top of page

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบายและแผนงาน

แผนงานหรือแนวทางสำหรับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนอัตรากำลัง ฯลฯ

bottom of page