ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

รายงานทางการเงิน การคลัง

ข้อมูลทางการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและรายการอื่น ๆ ของหน่วยงาน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม