top of page

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานทางการเงิน การคลัง

ข้อมูลทางการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและรายการอื่น ๆ ของหน่วยงาน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

bottom of page