top of page

กองช่าง

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

อนันต์.jpg

Mr. Anan Suwanna

นายอนันต์ สุวรรณา

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วสนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

280241440_396998185631197_4216637488316003576_n.jpg

นายวศิน พลรัตน์ 

Mr. Wasin Polrat

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ระดับ ปฏิบัติงาน

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาโยธา

7วิศวกรโยธา.jpg

นายนัฐพงษ์ ฤทธิ์รุ่ง

Mr. Natthaphong Litrung

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ระดับ ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

279238818_1165175397594220_3317506416798405686_n.jpg

นายศตวรรษ วังคะฮาต

Mr. Sadtawat Vangkahard

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ระดับ ปฏิบัติงาน

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้าง

พัชรี (จิก).jpg

นางสาวพัชรี จิกจักร์

Ms. Patcharee Jigjug

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

45208541_412947232575528_232452156428596

นายศักดิ์สธร งานไธสง

Mr. Saksatorn Nganthaisong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

บันดิษฐ์.jpg

นายบันดิษฐ์ รัตน์สุพล

Mr. Bundit Ratsupon

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

S__4399108.jpg

นายณิชนันทน์ วิชิต

Mr. Nitchanan Wichit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

ปสานสิทธิ์.jpg

นายปสานสิทธิ์ ทองมา

Mr. Pasansit Thongma

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

bottom of page