กองคลัง

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

132826101_209836574082312_81819980534916

Mrs. Sarawaree Pengmeepromchak

นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

Untitled-1.jpg

นางธัญญรัตน์ บุญสิทธิ์

Mrs. Thanyarat Boonsit

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

5 นวก.เงินและบัญชี.jpg

นางสาววราภรณ์ ศรีสว่าง

Miss Warapron Srisawang

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

man-icon_edited.jpg

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา​ 

-

280093901_1188448621910044_5155148209117919502_n.jpg

นางสาวพวงประกา พิลาวงษ์

Miss Puangpraga Pilawong

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับ ปฏิบัติงาน

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พนักงานจ้าง

IMG_1647.heic

นางสาวพยุรี ใสยิ่ง

Ms. Payuree Saiying

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

ปรารถนา.jpg

นางสาวปรารถนา ปีศิริ

Ms. Patthana Peesiri

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

อนงลักษณ์.jpg

นางสาวอนงลักษณ์ อาจหาญ

Ms. Anongluck Adhan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

ไพลิน.jpg

นางสาวไพลิน สุวรรณวงค์

Ms. Pailin Suwonnawong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)