กองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

Mrs. Sarawaree Pengmeepromchak

นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

ว่าง

-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

นางสาวจิราภรณ์ ภูอ่าว

Ms. Jiraporn Poo-aow

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา​ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

ว่าง

-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

พนักงานจ้าง

นางสาวพยุรี ใสยิ่ง

Ms. Payuree Saiying

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นางสาวปรารถนา ปีศิริ

Ms. Patthana Peesiri

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นางสาวอนงลักษณ์ อาจหาญ

Ms. Anongluck Adhan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม