กองคลัง

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

132826101_209836574082312_81819980534916

Mrs. Sarawaree Pengmeepromchak

นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

ระดับการศึกษา​ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

Untitled-1.jpg

นางธัญญรัตน์ บุญสิทธิ์

Mrs. Thanyarat Boonsit

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเจริญเติบโต

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

การเจริญเติบโต

ว่าง

-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

87879365_440144790095874_378972117738822

นางสาวจิราภรณ์ ภูอ่าว

Ms. Jiraporn Poo-aow

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา​ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเจริญเติบโต

ว่าง

-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ระดับการศึกษา

-

พนักงานจ้าง

IMG_1647.heic

นางสาวพยุรี ใสยิ่ง

Ms. Payuree Saiying

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

ปรารถนา.jpg

นางสาวปรารถนา ปีศิริ

Ms. Patthana Peesiri

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

อนงลักษณ์.jpg

นางสาวอนงลักษณ์ อาจหาญ

Ms. Anongluck Adhan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)