กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คนเบลอมั่วสุม

พนักงานส่วนตำบล

พััน.jpg

นายพันธุ์ ศรีแพงมล

Mr. Phun Sripangmol

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

280877242_702200227699260_4491173310734709388_n.jpg

นางสาววารุณี ชุมแวงวาปี

Miss Warunee Chumwangwapee

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

แนน.jpg

นางสาวจิราภรณ์ เหล่ามาลา

Ms. Jiraporn Laomala

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ ปฏิบัติงาน

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี

พนักงานครู อบต.

kkk.jpg

นางหนูเพียร ศรีชุม

Mrs. Noopearn Srichum

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

อิด.jpg

นายเทพนม พันธ์วงค์

Mrs. Teppanom Panwong

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

45171695_313798819204885_743803398393954

นางสาวจันทร์ญา ปิดตะฝ่าย

Ms. Chanya Pidtaphai

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี (ศูนย์ดอนแก้ว-โนนอินทร์แปลง)

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

สา.jpg

นางสุนิสา นาคะไชย

Mrs. Sunisa Nakachai

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เรียม.jpg

นางสาวสุพัตรา เสาสมทบ

Ms. Supatra Saosomtob

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พนักงานจ้าง

พัชรี (ทศ).jpg

นางสาวพัชรี ทศรถ

Ms. Patcharee Tossaroth

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

ด่อน.jpg

นายสำรวย พัฒนแสง

Mr. Samruay Pattanasang

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

อรปรียา.jpg

นางสาวอรปรียา นาลงพรม

Ms. Onpreeya Nalongprom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

จ๋า.jpg

นางจารุวรรณ ญาณสิทธิ์

Mrs. Jaruwan Yannasit

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)