กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายพันธุ์ ศรีแพงมล

Mr. Phun Sripangmol

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

ว่าง

-

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ระดับการศึกษา

-

นางสาวจิราภรณ์ เหล่ามาลา

Ms. Jiraporn Laomala

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ ปฏิบัติงาน

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี

พนักงานครู อบต.

นางหนูเพียร ศรีชุม

Mrs. Noopeam Srichum

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

นายเทพนม พันธ์วงค์

Mrs. Teppanom Panwong

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

นางสาวจันทร์ญา ปิดตะฝ่าย

Ms. Chanya Pidtaphai

ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

นางสุนิสา นาคะไชย

Mrs. Sunisa Nakachai

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

นางสาวสุพัตรา เสาสมทบ

Ms. Supatra Saosomtob

ตำแหน่ง ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พนักงานจ้าง

นางสาวพัชรี ทศรถ

Ms. Patcharee Tossaroth

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นายสำรวย พัฒนแสง

Mr. Samruay Pattanasang

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

นางสาวอรปรียา นาลงพรม

Ms. Onpreeya Nalongprom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

นางจารุวรรณ ญาณสิทธิ์

Mrs. Jaruwan Yannasit

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำนาดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม