สมาชิกสภาท้องถิ่น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5ทองจัก.jpg

นายทองจักร์ ย่างกุ้ง

Mr. Tongchak Yangkung

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 5 บ้านดอนแก้ว)

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3ต้อม ศาลางาม.jpg

Mr. Tom Salangam

นายต้อม ศาลางาม

ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี หมู่ 3 บ้านนาเจริญ)

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1นางฉวี ปานทอง.jpg

นางฉวี ปานทอง

Mrs. Chawee Phantong

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 1 บ้านคำนาดี

2 มนตรี ไพรนาทม.jpg

นายมนตรี ไพรนาทม

Mr. Montree Phainatom

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต

3พิเชิด  พร้อมสมุทร.jpg

นายพิเชิด พร้อมสุมทร

Mr. Picherd Promsamut

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 3 บ้านนาเจริญ

4ทองวัน ศรีชุม.jpg

นายทองวัน ศรีชุม

Mr. Tongwan Srichum

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่

6เจษฎากร  พันธ์เกตุ.jpg

นายเจษฎากร พันธ์เกตุ

Mr. Chessadakorn Phunket

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6 บ้านโนนอินทร์แปลง

ประธานสภาฯ สุภาพ ทศรถ.jpg

นายสุภาพ ทศรถ

Mr. Suphab Tossaros

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 7 บ้านดอนแก้ว

8พูลเพิ่ม นาลงพรม.jpg

นายพูลเพิ่ม นาลงพรม

Mr. Poonpaem Nalongprom

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยภูสามัคคี

1นิคม บากร.jpg

นายนิคม บากร

Mr. Nikom Bakorn

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 1 บ้านคำนาดี

2สุรพล ศรีสว่าง.jpg

นายสุรพล ศรีสว่าง

Mr. Surapon Srisawang

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต

4สมพงษ์ ขาวนอก.jpg

นายสมพงษ์ ขาวนอก

Mr. Sompong Khaonok

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือใหญ่

5ไชยา เคนอาษา.jpg

นายไชยา เคนอาษา

Mr. Chaiya Ken-asa

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว

รองประะานสภาฯ สุดใจ อังคุณะ.jpg

นายสุดใจ อังคุณะ

Mr. Sudchai Angkuna

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6 บ้านโนนอินทร์แปลง

7จงรักษ์ ขาวสะอาด.jpg

นายจงรักษ์ ขาวสะอาด

Mr. Chongrak Khaosa-ad

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 7 บ้านชุมภูทอง

8บรรจง ทองคำ.jpg

นายบรรจง ทองคำ

Mr. Banchong Tongkham

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยภูสามัคคี