ติดต่อเรา

สายด่วนนายก อบต.

นายณรงค์ เจริญไทสงค์

 

พบปัญหาในชุมชน ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือ

สามารถติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 

โทรศัพท์ 063-0574877

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

อีเมล kamnadee.bk@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร 042-490420

Kham Na Di Subdistrict Administrative Organization

114 No. 1 Kham Na Di Subdistrict, Mueang Bueng Kan District, Bueng Kan Province 38000

Email kamnadee.bk@gmail.com

Phone/Fax 042-490420

ติดตามเรา

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • จ่าเอกเอกชัย กองพิมพ์ 

  [นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

  ประสานงานดับเพลิง ภัยทางธรรมชาติ สาธารณสุข 

  โทรศัพท์ 061-1511841

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายพันธุ์ ศรีแพงมล

  [ผู้อำนวยการกองการศึกษา]

  งานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  โทรศัพท์ 

  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวณัฐชา สุดสะอาด

  [ผู้อำนวยการกองช่าง]

  โครงสร้างพื้นฐาน งานบริการสาธารณะ ถนน ไฟฟ้า ประปา 

  โทรศัพท์ 083-3379937

  งานโครงสร้างพื้นฐาน

 • นายอรรถพล เมืองมิ่ง 

  [นักทรัพยากรบุคคล]

  การโอน ย้าย บรรจุแต่งตั้ง รับสมัครพนักงานจ้าง 

  โทรศัพท์ 087-2287272

  งานบริหารงานบุคคล

 • นางสาวหรรษพร เนาคำแพง

  [ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม]

  งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  โทรศัพท์ 061-1280424

  งานการเงิน และบัญชี

 • นายอัติกรณ์ จูมวงค์

  [นักวิชาการคลัง]

  งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  โทรศัพท์ 

  งานการเงิน และบัญชี

 • นางสาวมณี พรมจันทร์

  [เจ้าพนักงานธุรการ]

  งานเอกสารทางราชการ การบริการห้องประชุม งานเลขานุการ และประสาน 

  โทรศัพท์ 091-0656833

  งานธุรการ และเลขานุการ

 • นายสุขเกษม แสงโทโพ

  [ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ]

  งานประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และสื่อสารองค์กร 

  โทรศัพท์ 085-4626964

  งานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวปรารถนา ปีศิริ

  [ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ]

  งานทะเบียนทรัพย์งานและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา จำหน่ายครุภัณฑ์

  โทรศัพท์ 095-6599750

  งานพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้าง

 • นายอรรถพล เมืองมิ่ง 

  [นักทรัพยากรบุคคล]

  การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์องค์กร 

  โทรศัพท์ 087-2287272

  งานวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นายสุวนันทิภรณ์ หินอุดม

  [ผู้ช่วยบุคลากร]

  กองทุน สปสช. ตำบลคำนาดี กองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ (LTC)

  โทรศัพท์ 083-3379937

  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 • นางกาญจนา จรทะผา

  [นักวิเคราะห์นโยบายและแผน]

  แผนพัฒนาท้องถิ่น กิจการสภาท้องถิ่น และการประสานงานชุมชน

  โทรศัพท์ 098-1101364

  งานแผน กิจการสภา และชุมชน

 • นายเกรียงไกร ชาชมราษฎร์

  [นักพัฒนาชุมชน]

  งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี

  โทรศัพท์ 085-7389185

  งานสวัสดิการสังคม

 • นายรัตนพล ยางขันธ์

  [นิติกร]

  ปรึกษากฎหมาย ร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาในชุมชน

  โทรศัพท์ 099-4424225

  งานกฎหมายและคดี

 • นางสาวจิราภรณ์ ภูอ่าว

  [นักวิชาการจัดเก็บรายได้]

  การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าน้ำประปา 

  โทรศัพท์ 081-2619154

  งานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวพยุรี ใสยิ่ง

  [ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้]

  การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าน้ำประปา 

  โทรศัพท์ 093-5659164

  งานจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม