top of page

ระบบบริการประชาชน

การเซ็นสัญญา

ผลประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 325 คน

ข้อมูลทั่วไป

พึงพอใจ_pages-to-jpg-0001.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0002.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0003.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0004.jpg

ด้านเวลา

พึงพอใจ_pages-to-jpg-0005.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0006.jpg

ด้านขั้นตอนการให้บริการ

พึงพอใจ_pages-to-jpg-0007.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0008.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0009.jpg

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

พึงพอใจ_pages-to-jpg-0010.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0011.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0012.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0013.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0014.jpg

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

พึงพอใจ_pages-to-jpg-0015.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0016.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0017.jpg
พึงพอใจ_pages-to-jpg-0018.jpg
bottom of page