ระบบบริการประชาชน

การเซ็นสัญญา

ผลประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 325 คน

ข้อมูลทั่วไป

ด้านเวลา

ด้านขั้นตอนการให้บริการ

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม