ผู้บริหารท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nwdn_file_temp_1612852509326 copy.jpg

นายณรงค์ เจริญไทสงค์

Mr. Narong Chalerntaisong

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน (ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557)

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nwdn_file_temp_1612852549012 copy.jpg

Mr. Muen Wasinghol

นายหมื่น วาสิงหล

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้ใหญ่บ้านอีแฮต หมู่ 2

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ 089-911439

nwdn_file_temp_1612852578565 copy.jpg

นายธนกฤต บุญสิทธิ์

Mr. Thanakit Boonsit

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ 082-1076643

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nwdn_file_temp_1612852628420 copy.jpg

Mr. Tee Wongchan

นายตี๋ วงษ์จันทร์

ตำแหน่ง เลขานุการายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • กำนันตำบลคำนาดี

ข้อมูลการติดต่อ

  • โทรศัพท์ 098-6784104