top of page

ระบบบริการประชาชน

พิมพ์ดีดแล็ปท็อป

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างไร

ท่านอาจร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้หลายช่องทาง เช่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เบอร์โทร 042-490420 ไปรษณีย์/หนังสือ เว็บไซต์ของ อบต. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล kamnadee.bk@gmail.com อาจเป็นเรื่องปัญหาภายในชุมชน สิ่งที่ต้องการให้แก้ ปรับปรุง หรือพัฒนา การไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนดผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของ อบต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในอำนาจที่อบต. จะดำเนินการต่อไปได้

ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์

โปรดกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน กรณีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

bottom of page